Terms & Conditions

1. Allmänt

Det här avtalet (”Avtalet”) gäller när vi på Getstoix AB, org. nr. 559308-3842, tillhandahåller tjänster till er.

I detta Avtal betyder ”vi”, ”oss” eller ”Stoix” Getstoix AB, ”ni”, ”er” eller ”Kund” ni som kund samt “Tjänst” de tjänster benämnda i §2.1.

2. Tjänstens Innehåll

2.1 Det här Avtalet gäller för de Tjänster som ni har beställt i samband med ingåendet av Avtalet. Det gäller även för de tilläggstjänster som ni beställer under avtalstiden.

2.2 Vi tillhandahåller våra Tjänster i enlighet med de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen, enligt god sed på marknaden och i enlighet med de lagar och förordningar som är tillämpliga. Tjänsten beställs på det vis som anvisas enligt avtal. Avtalet ska, såvida inget annat anges, anses ingånget när båda parterna har undertecknat Avtalet, när Stoix har bekräftat Kundens beställning eller börjat tillhandahålla den beställda Tjänsten till Kund.

2.3 Vi får anlita underleverantörer för att utföra uppdrag åt oss och därmed hjälpa oss att leverera Tjänsterna till er. Stoix svarar för underleverantörens arbete som för sitt eget arbete.

2.4 Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla Tjänsterna och vi avgör själva när och hur vidareutveckling ska ske. Vi bestämmer också vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras.

Vi har rätt att ändra eller modifiera Tjänsterna avseende struktur, omfattning samt funktion. Om detta förväntas innebära en större förändring för er, till exempel ökade kostnader, så underrättar vi er senast en (1) månad innan förändringen genomförs. Ni har då rätt att säga upp Avtalet för de Tjänster som omfattas av förändringen. I sådant fall upphör Avtalet för dessa tjänster senast då ändringen börjar gälla.

Vi har också rätt att ta bort en Tjänst. Om en Tjänst tas bort underrättar vi er alltid senast tre (3) månader innan Tjänsten tas bort. Avtalet upphör att gälla för den Tjänst som tas bort samma dag som Tjänsten tas bort.

2.5 I samband med Tjänsterna ingår support på hur de fungerar samt hur de kan användas. Supporten är begränsad till e-post samt kontaktuppgifter som finns på vår hemsida (getstoix.com). Vi förbehåller oss rätten att svara på ert ärende snarast möjligt.

3. Er rätt att använda tjänsten

Genom det här Avtalet upplåter Stoix en icke-exklusiv, icke upplåtbar eller överlåtbar rätt för er att under Avtalets giltighetstid själva nyttja och att låta era användare nyttja Tjänsterna. Observera att användarna ska vara anställd hos er, eller annars jobba för er räkning, till exempel en konsult.

3.1 Kund ska under giltigt Avtal tillse en Kontaktperson och vara ansvariga för att kontaktuppgifter alltid är aktuella. Kontaktpersonen är er beslutsfattare i alla frågor som rör Tjänsterna och Avtalet.

Kontaktpersonen får bland annat göra följande saker för er räkning:

 • Beställa ytterligare Tjänster,
 • Ge Användare behörighet att använda Tjänsterna, vilket gör att de får egna inloggningsuppgifter,
 • Utse andra personer som också får agera som Kontaktperson,
 • Mottaga förändringar och uppdateringar av det här Avtalet,
 • Säga upp det här Avtalet, samt
 • Besluta i övriga frågor som uppstår med anledning av det här Avtalet.

4. Vad har ni för skyldigheter avseende Tjänsterna?

4.1 Ni får bara använda Tjänsterna för lagliga ändamål och endast enligt villkoren i detta Avtal.

Ni är ansvariga för att den information som läggs in i Tjänsterna inte bryter mot gällande lagstiftning, till exempel immaterialrätts- och dataskyddslagstiftning.

4.2 När ni och era Användare använder Tjänsterna är ni skyldiga att följa våra instruktioner för Tjänsternas användning. Det gäller även för andra eventuella instruktioner som tas fram av oss eller någon annan som vi ingått avtal med. Ni ansvarar för att era Användare förstår att de är skyldiga att följa sådana instruktioner.

Ni ansvarar för att er kontohantering till Tjänsterna hanteras på ett säkert sätt. Ni ansvarar själva för om någon obehörig, som inte ska få tillgång till Tjänsterna, får tillgång till Tjänsterna och kan använda dem.

Vi har rätt att begränsa eller stänga av en eller flera specifika Användares åtkomst till Tjänsterna om tillhandahållandet av Tjänsterna medför att vi eller någon av våra andra kunder riskerar att drabbas av en skada som innebär mer än en mindre nackdel. Vi får då bara göra vad som är nödvändigt för att för att hantera den risk eller de andra skäl som gav oss anledning att begränsa åtkomsten till Tjänsterna.

4.3 Om någon annan riktar krav mot oss på grund av er eller era Användares användning av Tjänsterna eller tredje parts tjänster ska ni hålla oss skadeslösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet.

Exempel på sådana krav är begäran om ersättning för intrång i tredje parts immateriella rättigheter så som upphovsrätt eller varumärke. Vi ska även ha rätt att ge vidare rätten att framställa sådan begäran och därmed låta någon annan framställa begäran.

5. Pris & Betalning

5.1 Om inte annat avtalats utgår avgifter enligt Stoix vid var tid gällande prislista. Avgifter kan bestå av rörliga- och/eller fasta avgifter, eventuell engångsavgift samt faktureringsavgift.

Vi har även rätt att höja priset, med direkt verkan, om höjningen beror på omständigheter vi inte kan kontrollera och bara för att täcka ökade utgifter, till exempel förändring av valutakurs, skatt eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla Tjänsterna.

Vi har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Ni har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp Avtalet med oss och då undvara prishöjningen under uppsägningstiden.

5.2 Alla priser som anges är exklusive moms. Ni ansvarar för mervärdesskatt, andra skatter och offentliga avgifter som utgår för de Tjänster ni köper av oss.

Hur sker betalningen?

Betalning sker via faktura. Fakturering för fasta avgifter (till exempel abonnemangsavgiften för Tjänsterna) sker i förskott och vi skickar ut fakturor till er enligt den betalningsperiod som ni valt vid beställningen av Tjänsten. Fakturering för rörliga avgifter som baseras på hur mycket ni använt våra Tjänster sker i förskott.

När ska betalning ske och vad händer om ni betalar för sent?

Om vi inte har kommit överens om något annat ska betalning ske senast trettio (30) dagar från fakturadatum. För rörliga avgifter skall all betalning ske i förskott. Får vi inte er betalning i tid har vi rätt att ta ut lagstadgad dröjsmålsränta från och med fakturans förfallodag. Om vi skickar en betalningspåminnelse så kommer det att tas ut påminnelseavgift. Om fakturan skickas till inkasso tillkommer det inkassoavgift.

Om ni inte betalar för Tjänsterna enligt Avtalet så har vi rätt att stänga av Användares tillgång till Tjänsterna samt Tjänsterna till dess att ni har betalat alla förfallna belopp.

Vi har även rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om betalning av faktura inte har skett femton (15) dagar efter förfallodatum.

Ska betalning ske även om Avtalet sägs upp?

Avtalet sägs upp genom att ni, senast trettio (30) dagar innan nästkommande betalningsperiod påbörjas, meddelar oss skriftligt om att ni vill säga upp Avtalet annars löper det på tills vidare.

Får vi tillbaka betalade avgifter om Avtalet sägs upp?

Om Avtalet sägs upp så betalar vi inte tillbaka redan inbetald fast avgift, förutom om Avtalet sägs upp enligt vad som anges i punkt 2 ”Vad gäller för förändring och utveckling av Tjänsterna?”, och punkt 17 kring "Ändring av villkor och i så fall hur?", då vi betalar tillbaka den del av avgiften som motsvarar återstående del av avtalstiden.

6. Tjänsternas tillgänglighet

6.1 Våra Tjänster är tillgängliga dygnet runt med undantag från planerade driftstopp samt med de begränsningar som anges nedan om servicenivåer.

Ibland behöver vi uppdatera eller på annat sätt underhålla Tjänsterna. Då måste vi tillfälligt begränsa tillgängligheten till Tjänsterna, vilket vi alltid försöker göra utanför kontorstid. Vi kommer informera er om planerade avbrott i förväg så långt det är möjligt.

7. Vad gäller om det är fel på Tjänsterna

7.1 Vi ansvarar för fel på Tjänsterna som innebär att Tjänsterna inte fungerar som de ska avseende Tjänsternas innehåll eller funktion, förutsatt att felet beror på oss.

Ni kan anmäla fel till oss dygnet runt, alla dagar, via vår Support.

7.2 Vi ansvarar inte för fel som beror på er, Användare, eller någon annan som vi inte ansvarar för, till exempel andra leverantörer som ni har ingått avtal med som är kopplade till våra Tjänster.

7.3 För att vi ska vara skyldiga att åtgärda fel som vi ansvarar för måste nedanstående punkter vara uppfyllda:

 1. Ni hör av er till oss och anmäler felet inom femton (15) dagar efter det att ni upptäckte eller borde ha upptäckt felet, och
 2. Ni ser till att vi får den information som vi behöver för att kunna hantera felet, och
 3. Felet anses vara av inte oväsentlig betydelse för gemene kund.

Om förutsättningarna är uppfyllda kommer vi att åtgärda felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver.

Eftersom våra Tjänster är beroende av internet, samt andra leverantörer, kan problem såsom avbrott, fördröjningar, buggar och liknande hinder mellan Tjänsten och Användaren medföra att Tjänsten inte fungerar som den ska. Eftersom problem med internet ligger utanför Stoix kontroll är detta inte ett fel i Tjänsten.

7.4 Det som anges om fel i det här avsnittet är Stoix enda ansvar med anledning av fel i Tjänsterna.

8. Vad kan man bli skadeståndsskyldig för och finns det några begränsningar av ansvaret?

8.1 Ni ska ersätta oss för skador som vi lider på grund av att ni eller era Användare genom försumlighet använt Tjänsterna i strid med Avtalet eller på sätt som skadat oss.

8.2 Stoix ansvar är begränsat till så kallad direkt skada. Så länge vi inte agerat med avsikt eller varit grovt vårdslösa kan vi, under löpande period om tolv (12) månader, maximalt bli skyldiga att betala ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken.

Vi ansvarar inte för så kallad indirekt skada, till exempel utebliven eller förlorad vinst och/eller produktion.

Vi ansvarar bara för skador gentemot er. Vi ansvarar inte gentemot andra, till exempel Användare, era anställda, kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

8.3 Skadeståndsanspråk ska anmälas skriftligen till den andra parten. Anmälan ska ske så fort som möjligt men senast inom två (2) månader efter det att felet, förseningen eller skadan upptäckts eller borde ha upptäckts.

9. Omständigheter utanför vår kontroll (Force Majeure)

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som ni kan komma att drabbas av om våra möjligheter att uppfylla Avtalet har förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som vi eller vår leverantör inte rimligen kunnat kontrollera eller förvänta oss. Exempel på sådana befriande omständigheter ska bl. a. anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, krig, uppror eller upplopp, pandemi eller epidemi, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, lockout eller annan arbetskonflikt, jordbävning, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning eller myndighetsrestriktioner.

10. Sekretess

Vi båda förbinder oss i förhållande till varandra att hantera all information enligt paragraferna nedan.

10.1 Den information som inte får lämnas ut (”Konfidentiell Information”) är alla uppgifter av ekonomisk, teknisk, kommersiell eller annan art som någon av parterna får del av med anledning av Avtalet eller genom något förhållande som hänger ihop med Avtalet.

Det gäller information som lämnas ut skriftligt, muntligt eller oavsett format. Detta gäller även oavsett källan eller ursprunget av informationen och oavsett om den kommer från oss, er, från oberoende part eller material, eller om uppgiften uppkommer under tiden ni använder vår Tjänst.

Information ses dock inte som Konfidentiell Information om det kan visas att:

 • Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i Avtalet

 • Upplysning, som Part kan visa att Part redan kände till innan Part mottog den från den andra Parten, samt

 • Upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

  10.2 Oavsett vad som anges ovan om sekretess har vi rätt att lämna ut den Konfidentiella Information (som inte innehåller personuppgifter) som anges nedan till Stoix koncernbolag, samarbetspartners eller leverantörer:

 • Information om vilka ni är,

 • Annan information som behöver lämnas ut för att vi, vår leverantör eller vår samarbetspartner ska kunna leverera eller utveckla Tjänsterna, samt

 • Information som behöver lämnas ut för att någon annan av våra samarbetspartners som tillhandahåller tjänster som har samband med våra Tjänster ska kunna leverera och/eller utveckla sådana tjänster.

Vi har vidare alltid rätt att informera ett företag om att de har ett konto hos oss.

10.3 Ingen av oss får använda Konfidentiell Information för andra syften än för att fullgöra våra respektive rättigheter och skyldigheter enligt det här Avtalet.

10.4 Vi har båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information som vi är skyldiga att lämna ut enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler. Vi har också båda rätt att lämna ut Konfidentiell Information eller annan information om informationen omfattas av beslut om tvångsmedel från brottsutredande myndighet (till exempel Polis, Åklagarmyndighet eller Ekobrottsmyndigheten) eller som annars är relaterad till misstanke om brott för vilket fängelse är en möjlig påföljd.

10.5 Part får lämna ut Konfidentiell information till sådana anställda, styrelseledamöter, konsulter och underleverantörer som behöver tillgång till informationen för det ändamål som avsågs när Konfidentiell Information lämnades till den mottagande Parten. Vi ska även båda, genom en sekretessförbindelse eller på annat lämpligt sätt, se till att anställda, konsulter och annan personal som anlitas är bundna av sekretess i enlighet med det som anges om sekretess i det här avsnittet. Vi ska även ansvara i förhållande till varandra, för att eventuella underleverantörer vi har samt anställda hos underleverantörerna som deltar i uppdraget, är bundna av motsvarande sekretess.

11. Behandling av uppgifter & Hantering av personuppgifter

Stoix behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning. Genom att Kunden ingår Avtalet samtycker Kunden till behandling av Uppgifter i enlighet med denna punkt.

11.1 Vardera Part kan komma att agera som personuppgiftsansvarig för sådana personuppgifter som omfattas av Avtalet. Stoix kan även komma att agera som personuppgiftsbiträde för personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig. För personuppgifter för vilka Stoix är personuppgiftsansvarig gäller 11.2 och för personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig och Stoix är personuppgiftsbiträde gäller punkt 11.3-11.11. I detta avsnitt har behandling, personuppgifter, personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde den betydelse som framgår av gällande lagstiftning om personuppgifter (främst Data-skyddsförordningen/GDPR).

11.2 Vid tillhandahållandet av Tjänsterna enligt Avtalet kan Stoix komma att behandla personuppgifter för vilket Stoix ska anses som personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning om personuppgifter.

För att Stoix som personuppgiftsansvarig ska kunna uppfylla skyldigheter avseende information och registrerades rättigheter enligt Artikel 12 - 21 i GDPR ska Kunden på Stoixs begäran tillhandahålla uppgifter som gör det möjligt för Stoix att identifiera Användare som begär att få utöva sådana rättigheter och för att lämna information till dessa. Kunden ansvarar för att uppgifterna om Användare är korrekta och att uppgifterna skyndsamt lämnas enligt Stoix anvisning.

11.3 Vid tillhandahållandet av Tjänsterna enligt Avtalet kan i förekommande fall Stoix även komma att behandla personuppgifter för vilka Kunden ska anses som personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning om personuppgifter. Detta behöver skriftligen ha överenskommits i förväg.

I sådant fall är Stoix personuppgiftsbiträde avseende sådana uppgifter. Vad som anges i punkterna 11.3-11.11 ska endast avse personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig och Stoix är personuppgiftsbiträde. Punkterna 11.3-11.11 ska inte tillämpas för det fall Parterna träffat ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal.

11.4 Kunden är ansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Stoix förbinder sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med lag, Avtalet och Kundens skriftliga och överenskomna instruktioner.

Stoix ska inte behandla personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att utföra och tillhandahålla tjänster enligt avtalet. Stoix ska ha rätt till ersättning för att följa Kundens skriftliga instruktioner om den begärda åtgärden inte framgår av Avtalet i övrigt.

11.5 Stoix ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits i denna paragraf för att skydda personuppgifterna. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risk i enlighet med Artikel 32 i GDPR.

11.6 Kunden får i rimlig utsträckning begära ändring av överenskomna instruktioner och säkerhetskrav. Ett sådant krav på ändringar ska skriftligen anmälas i förväg till Stoix, och godkännas av Stoix. Stoix har rätt till ersättning av Kunden för direkta kostnader i samband med genomförandet av en sådan ändring.

11.7 Stoix ska hänvisa till Kunden om någon som personuppgifterna avser eller annan tredje part begär tillgång till personuppgifter från Stoix. Vad nu sagts om Stoixs skyldigheter ska emellertid inte tillämpas i den utsträckning som Stoix är skyldig att lämna ut sådan information enligt lag.

11.8 Stoix ska utan onödigt dröjsmål underrätta Kunden om en personuppgiftsincident innefattande Kundens personuppgifter i enlighet med Artikel 33 i GDPR.

11.9 Stoix ska tillåta de inspektioner och granskningar som myndighet enligt lag kan kräva avseende personuppgifterna. Stoix har rätt till ersättning av Kunden för direkta kostnader i samband med genomförande av sådan inspektion och granskning.

11.10 Stoix får anlita underleverantörer för att behandla personuppgifter (“Underbiträde”) inom och utanför EU/EES. Använder Stoix Underbiträde ska Stoix ingå ett avtal med Underbiträdet enligt vilket Underbiträdet som personuppgiftsbiträde åtar sig att följa villkor som motsvarar det som anges i punkterna 11.3-11.11.

Om personuppgifter kommer att överföras till ett land utanför EU/EES ska Stoix säkerställa att det finns en laglig grund för överföringen, exempelvis genom användande av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

11.11 Vid upphörandet av Avtalet ska Stoix på begäran av Kunden radera alla Kundens Personuppgifter. Detta gäller emellertid inte i den utsträckning Stoix är skyldig enligt lag att bevara sådan data.

11.12 Stoix åtar sig att hålla Kund skadeslös i det fall Kund i sin roll som personuppgiftsansvarig är skyldig att utge skadestånd till registrerade enligt gällande personuppgiftslagstiftning om den behandling av Personuppgifter som ligger till grund för skadeståndsersättningen har utförts av Stoix i strid med ansvarigs instruktioner eller Avtalet.

11.13 Parterna är överens om att vardera Part själv fullt ut bär eventuell administrativ sanktionsavgift som Part blir skyldig att betala enligt gällande dataskyddslagstiftning oavsett anledningen därtill. Den betalande Parten äger således inte rätt att kräva att den andra Parten till någon del ska ansvara och/eller betala för sådan administrativ sanktionsavgift.

12. Kunddata

Vi har inte rätt att använda Kunddata om inte annat anges i det här Avtalet.

12.1 Vi får använda Kunddata för att fullgöra uppdraget, för statistiska ändamål, för att förbättra och utveckla våra Tjänster samt för marknadsföring i enlighet med villkoren för marknadsföring, se punkt 13.

Vi får även överföra Kunddata till koncernbolag, leverantör och samarbetspartner för att kunna leverera eller utveckla Tjänsterna eller för att sådant bolag ska kunna tillhandahålla och marknadsföra tjänster som har nära samband med våra Tjänster.

12.2 Ni ska se till att den kod och data som hanteras på vår plattform inte inkluderar virus, trojaner, maskar eller andra för Tjänsten skadligt eller olagligt innehåll.

Ni ska även ersätta Stoix för all skada som vi åsamkas direkt eller indirekt på grund av att innehållet i Kunddata eller användningen av Kunddata i Tjänsterna strider mot tillämplig lagstiftning. Detta kan till exempel handla om att innehållet utgör intrång i immateriell rättighet eller annan rättighet.

13. Marknadsföring av Tjänster

Vi får marknadsföra tjänster till er som vi, annat bolag i vår koncern eller någon samarbetspartner till oss tillhandahåller. Marknadsföringen kan ske i Tjänsterna, genom e-post eller på annat sätt.

14. Immateriella rättigheter

14.1 Det här Avtalet gör inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Tjänsterna överlåts till er, till den som använder Tjänsten eller till någon annan.

14.2 Ni får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till Tjänsterna om inte annan licens tillges från Stoix.

14.3 Alla immateriella rättigheter som tillhandahålls av Stoix är och förblir Stoixs eller dess licensgivares egendom. Stoix har äganderätt till allt material och alla resultat på Stoix plattform förutom Kunds data och dataflöden som framkommer under Avtalets genomförande. All upphovsrätt, patenträtt eller annan immaterialrätt hänförlig till arbetsresultatet tillkommer Stoix.

14.4 Ni ska försvara oss om krav riktas eller talan förs mot oss om immaterialrättsintrång på grund av er eller den som använder Tjänsterna i strid med detta Avtal. Detta sker då på er egen bekostnad. Ni ska också ersätta oss för alla de kostnader och skadestånd som vi genom förlikning eller dom kan bli skyldiga att betala.

15. Vad gäller om vi får olika instruktioner från olika personer hos er?

Om olika personer som företräder er ger oss olika instruktioner har vi rätt att begära skriftlig instruktion från er styrelse eller från en person som har behörighet att företräda er. Detta kan till exempel handla om vem som ska få tillgång till Kunddata eller andra instruktioner gällande Tjänsterna. Vi ska också ha rätt att välja vems instruktioner vi ska följa, så länge det inte innebär att vi i övrigt bryter mot Avtalet.

16. Hur sker kommunikation?

Vi kommer att lämna meddelanden till er via Tjänsterna, brev till den adress som ni har angett eller e-post till den e-postadress som ni har angett.

Det är upp till er att meddela oss i Tjänsten om uppdateringar av adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter som ni lämnat till oss.

Kund har inte rätt att vid marknadsföring eller liknande aktivitet, använda Stoixs firma, varumärke eller annat kännetecken utan skriftligt samtycke.

17. Ändring av villkor och i så fall hur?

17.1 Vi får ändra det här Avtalet utan att ni har godkänt ändringen i förväg. Vid ändring meddelas ni via kontaktpersonen.

17.2 Om ändringen förväntas innebära en väsentlig nackdel för er så kommer vi att informera er om ändringen i förväg. Ändringen börjar gälla trettio (30) dagar efter att ni fått information om den eller ett senare datum om vi meddelar det. Stoix äger även rätt att ändra detta tjänsteavtal, baserat på myndighetsbeslut eller dom, utan att i förväg inhämta Kunds godkännande. Sådan ändring träder i kraft (1) månad efter det att Kunden blivit informerad, eller att ändringen gjorts allmänt tillgänglig.

17.3 Om ändringen innebär en väsentlig nackdel för er så har ni rätt att, senast fjorton (14) dagar innan ändringen börjar gälla, meddela oss om att ni säger upp Avtalet till att upphöra från och med den dag då ändringen börjar gälla. Uppsägningen ska vara skriftlig.

18. Hur länge gäller avtalet och hur säger man upp det?

18.1 Om inget annat särskilt har avtalats löper Avtalet efter den inledande avtalsperioden tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad.

18.2 Du kan säga upp Tjänsten eller Tjänsterna genom att skriftligen meddela oss om uppsägning Uppsägningen måste göras senast en månad före avtalstidens utgång. Vi har rätt att senast tre månader innan avtalstidens utgång säga upp Avtalet.

18.3 Sägs Avtalet inte upp enligt ovan så förlängs det automatiskt.

19. Kan avtalet upphöra innan avtalstiden är slut?

19.1 Utöver vad som annars anges i detta Avtal har vi båda rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om den andra av oss har:

 • Brutit mot Avtalet och inte rättar till det inom trettio (30) dagar efter att ha mottagit den andra partens skriftliga meddelande om avtalsbrott, eller

 • Inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på väg mot obestånd.

  19.2 Vi har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om betalning av faktura inte har skett femton (15) dagar efter förfallodatum.

Meddelande om uppsägning skickas på samma sätt som andra meddelanden ska skickas enligt Avtalet.

Från och med den dag då Avtalet upphör så har ni och era Användare inte längre någon rätt att använda våra Tjänster.

20. Är det tillåtet att överlåta avtalet till någon annan?

20.1 Ni har inte rätt att överlåta era rättigheter enligt det här Avtalet till någon annan om inte vi skriftligen har gått med på det i förväg. Vi har rätt att överlåta Avtalet utan Kundens föregående godkännande.

20.2 Om ni har fått vårt godkännande att överlåta Avtalet blir överlåtelsen gällande gentemot oss först när den nya avtalsparten skriftligen bekräftat att denne accepterar avtalsvillkoren genom att godkänna dessa i Tjänsten och övertar eventuella skyldigheter som ni har gentemot oss vid tiden för överlåtelsen.

21. Lagval och tvist

Svensk rätt ska äga tillämpning på detta Avtal. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige. Språket för förfarandet ska vara svenska.

Talan avseende förfallna obetalda fordringar för tillhandahållna Tjänster äger part dock anhängiggöra inför allmän domstol.